• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Rozhodnutie o zrušení verejného obstarávania

Hradné múzeum vo Fiľakove ako verejný obstarávateľ rozhodol v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky na predmet obstarávania:Predmet obstarávania:

„Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na fiľakovskom hrade“ časť „SO.05 – kazematy stredný hrad – dažďová kanalizácia“,

ktorého výzva bola vyhlásená verejným obstarávateľom dňa 22.05.2020. Verejný obstarávateľ bude pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky postupovať formou vyhlásenia novej výzvy na predkladanie cenových ponúk. 

Odôvodnenie: V zmysle predmetnej výzvy na predloženie cenovej ponuky môže verejný obstarávateľ zrušiť použitý postup zadávania zákazky v ktorejkoľvek fáze obstarávania. Dôvodom zrušenia je zmena obsahu niektorých položiek tejto výzvy. 

Fiľakovo,  4.6.2020

Mgr. Viktória Tittonová, PhD.
riaditeľka  HM

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.